Matjaž Pene

Matjaž Pene

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.


FiberCapTM 221/223 Sistem omogućava analizu velikog broja uzoraka s niskim materijalnim troškovima. Rezultati dobiveni korištenjem ovog sistema su u skladu sa gore navedenim metodama.

Više o FiberCap 221/223

 

 

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.


Fibertec E ™ omogućava brzi i efikasan način za utvrđivanje prehrambenih vlakna u skladu sa priznatim enzimskim metodama odobrenim od strane AOAC , AACC , NMKL i ASP.

 

Više o Fibertec E

 

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu s priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.

 

Sistem Fibertec ™ 2010 (poluautomatski) i Fibertec ™ M6 (manualni) koriste se za analizu vlakana u skladu s Weende i van Soest standardnim metodama. Pojedinačna ili sekvencijalna ekstrakcija obuhvaća kuhanje, pranje i filtraciju i sprovodi se pod kontroliranim i ponovljivim uvjetima.

 

Više o Fibertec 2010

 

 

Subota, 09 Studeni 2013 19:16

Sustav za hidrolizu Soxcap 2047 (FOSS)

Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxCapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru, čime se sprječava mogućnost gubitka uzorka.

 

 

Više o Soxcap 2047

 

 

AUTOMATIZIRANI SISTEM ZA ODREĐIVANJE MASTI U SKLADU SA STANDARDNOM METODOM

 

Soxtec 2043 je ekonomičan sistem sa šest mjesta.

 

Za brze i pouzdane analize otapajućih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu s priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji sprječava pogrešne rezultate.

 

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje topljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka prije GC, HPLC analiza. U usporedbi s konvencionalnim Sokhlet postupkom vrijeme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja otapala je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu usporediti, kako u pogledu točnosti, tako i ponavljanja. 

 

Ovi sistemi također pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcijske jedinice koja se instalira, grijana ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. S dual temperaturnim senzorima temperatura grijane ploče ne može preći zadanu temperaturu i ne može doći do zapaljenja otapala.

 

 

Više o Soxtec 2043

 

 

AUTOMATIZIRANI SISTEM ZA ODREĐIVANJE MASTI U SKLADU SA STANDARDNOM METODOM

 

Za brze i pouzdane analize otapajućih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizirane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu s priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji spriječava pogrešne rezultate.

 

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  topljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka prije GC, HPLC analiza. U usporedbi s konvencionalnim Sokhlet postupkom vrijeme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja otapala je znatno niža. Dobiveni rezultati se mogu usporediti, kako u pogledu točnosti, tako i ponavljanja. SoxtecTM2050 i SoxtecTM2055 koristi patentiranu tehniku za izdvajanje u 4 koraka : fermentacija, pranje, oporavak otapala, i u posljednjem koraku , da se analizirani materijal podigne iznad grijane ploče, što spriječava oksidaciju masti.

 

Ovi sistemi također pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcijske jedinice koja se instalira, grijana ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. S dual temperaturnim senzorima temperatura grijane ploče ne može preći zadanu temperaturu i ne može doći do zapaljenja otapala.

 

Više o Soxtec 2055

 

 

AUTOMATIZIRANI SISTEM ZA ODREĐIVANJE MASTI U SKLADU SA STANDARDNOM METODOM

 

Soxtec 2050 je potpuno automatizirani sistem. Za brze i pouzdane analize topljivih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizirane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu s priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost zadržavanja masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji spriječava pogrešne rezultate.

 

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  topljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka prije GC, HPLC analiza. U usporedbi s konvencionalnim Sokhlet postupkom vrijeme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja otapala je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu usporediti, kako u pogledu točnosti, tako i ponavljanja. SoxtecTM2050 i SoxtecTM2055 koristi patentiranu tehniku za izdvajanje u 4 koraka : fermentacija, pranje, oporavak otapala, i u posljednjem koraku , da se analizirani materijal podigne iznad grijane ploče, što sprječava oksidaciju masti.

 

Ovi sistemi također pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcijske jedinice koja se instalira, grijana ploča, je zaštićena od mogućnosti zapaljenja. S dual temperaturnim senzorima temperatura grijane ploče ne može preći zadanu temperaturu i ne može doći do zapaljenja otapala.

 

 

Više o Soxtec 2050

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Analizator Kjeltec™ 8400 i 8420 ili 8460 sempleri su rješenja posljednje generacije automatizacije Kjeldahl analize u laboratoriju i nezavisni su od protoka uzorka.  Princip dobre laboratorijske prakse (GLP) je podržan od registracije uzorka i testa performansi do kompletne dokumentacije o svim događajima u toku analize do vage, printera ili konekcije s LIMS sistemom. Točne i kvalitetne pumpe, kao i veoma precizna bireta, daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Automatski se kontrolira hlađenje sistema vodom i temperaturni senzor zaustavlja jedinicu ukoliko je destilat suviše vruć. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, kontrolira nivo reagensa, ima senzor za nivo vode i posjeduje senzore za nivo i nadpritisak za promjenjivi izlaz generatora pare.  Na taj način je osigurana sigurnost rada korisnika opreme. Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom miješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razrijeđenjem uzoraka prije destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu rukovanja s vrućim reagensima nakon destilacije. Sempler sistemi uzimaju kolbu direktno iz uređaja za digestiju (razaranje) i na taj način limitiraju rad korisnika opreme i sprječavaju greške kod prijenosa. 

 

Karakteristike i prednosti: 

 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razrijeđenje uzoraka, destilaciju, titraciju, preračun i izvještaj

• Opcijski autosempler s 20 ili 60 mjesta koji osigurava potpuno samostalan rad bez operatera

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Ugrađen sigurnosni sistemi za zaštitu korisnika

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnunu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Temperaturna kontrola destilata radi dobijanja točnih rezultata

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

• Promenjiva bireta za laku izmenju titranta

• Eternet konekcija eliminira probleme u komunikaciji s vagom i printerom

• Kompletna kontrola preko računala svih izveštaja omogućena preko opcijskog programa za skladištenje podataka

 

 

Više o Kjeltec 8400

 

  

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Automatska destilaciona jedinica Kjeltec™ 8200 pruža jednostavno i pouzdano rješenje za sigurne destilacije. Točne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom mješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razrijeđenjem uzoraka prije destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje s vrućim reagensima nakon destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena prije uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimiziranih aplikacija. Kjeltec™ 8200 pruža mogućnost nadogradnje sistema do Kjeltec™ 8400 destilatora u skladu s rastom Vašeg posla. Također postoji mogućnost dodatka autosemplera s 20 ili 60 mjesta čime se dobija potpuno neovisan automatski rad neovisan od operatora.

 

Karakteristike i prednosti: 

 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razrijeđenje uzoraka, alkalni i prijemni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, osiguravaju jednostavnost upotrebe

• Promjenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primjene rada različitih isparljivih jedinica

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Temperaturna kontrola destilata radi doobijanja točnih rezultata

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

• Mogućnost modularnog proširenja na alalizator i autosempler

 

 

Više o Kjeltec 8200

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda. Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Destilacijska jedinica Kjeltec™ 8100 pruža jednostavno i pouzdano rješenje za sigurnunu polu-automatsku destilaciju. Daje mogućnost pravljenja pred-programa baznih dodataka i vremena destilacije, što uzrokuje točne rezultate, neovisne od operatora. Točne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promjenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom miješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena prije uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimiziranih aplikacija. Zastoji i servisi su smanjeni upotrebom pri radu odgovarajućih kemikalija. Rutinsko održavanje je preporučeno od strane proizvođača opreme u skladu sa GLP (dobrom laboratorijskom praksom).

 

 

Karakteristike i prednosti: 

• Automatsko razrijeđenje, alkalni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, osiguravaju jednostavnost upotrebe

• Promenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primjene rada različitih isparljivih jedinica

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnunu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

 

Više o Kjeltec 8100

 

 

Stranica 1 od 40