produkti naslovna

Proizvodi

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda. Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Destilacijska jedinica Kjeltec™ 8100 pruža jednostavno i pouzdano rješenje za sigurnunu polu-automatsku destilaciju. Daje mogućnost pravljenja pred-programa baznih dodataka i vremena destilacije, što uzrokuje točne rezultate, neovisne od operatora. Točne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promjenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom miješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena prije uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimiziranih aplikacija. Zastoji i servisi su smanjeni upotrebom pri radu odgovarajućih kemikalija. Rutinsko održavanje je preporučeno od strane proizvođača opreme u skladu sa GLP (dobrom laboratorijskom praksom).

 

 

Karakteristike i prednosti: 

• Automatsko razrijeđenje, alkalni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, osiguravaju jednostavnost upotrebe

• Promenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primjene rada različitih isparljivih jedinica

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnunu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

 

Više o Kjeltec 8100